28  ก.ย. 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร 2564
28  ก.ย. 2564
ถอดบทเรียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร
20  ก.ย. 2564
วันที่ 13, 15-17 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ร่วมกับ สสจ.จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15  ก.ย. 2564
E-book:รายชื่อวัคซีนและยาชีววัตถุคุณภาพ ปี 2563
14  ก.ย. 2564
วันที่ 14 กันยายน 2564 อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อสม.จังหวัดพะเยา ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)
6  ก.ย. 2564
วันที่ 4 กันยายน 2564 อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อสม.จังหวัดเชียงราย ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดู: 6 วันที่: 14  ต.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน 2019 (COVID-19) ดู: 4 วันที่: 14  ต.ค. 2564
รายงานสรุปผลคะแนนผู้ขาย ประเมินครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ดู: 6 วันที่: 5  ต.ค. 2564
ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2564) ดู: 8 วันที่: 5  ต.ค. 2564
ประกวดราคา:ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph) ดู: 29 วันที่: 15  ก.ย. 2564
ประกวดราคา:ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) ดู: 34 วันที่: 13  ก.ย. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บพ 422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 0 วันที่: 20  ต.ค. 2564
บพ 420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 0 วันที่: 20  ต.ค. 2564
บพ 415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 0 วันที่: 20  ต.ค. 2564
บพ 399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 0 วันที่: 20  ต.ค. 2564
บพ 397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดู: 0 วันที่: 20  ต.ค. 2564
บพ 392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจการกลายพันธ์ุของเชื้อไวรัส SARS CoV-2 จำนวน 1 ชุด ดู: 0 วันที่: 20  ต.ค. 2564