4  พ.ย. 2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำส่งตัวอย่างและวิธีการชำระเงิน
4  พ.ย. 2562
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วย อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562
4  พ.ย. 2562
คู่มือการเก็บตัวอย่างและรายงานการส่งตรวจวิเคราะห์
5  พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ
4  พ.ย. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Calendar

Poll

Stats