ประวัติความเป็นมาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและให้บริการตรวจวิเคราะห์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่หน่วยงานราชการและเอกชน ในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่  จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายได้จัดสร้างสถานที่ปฏิบัติงานขึ้นบนที่ดิน ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยนางแล ได้จากการบริจาค จากนายแดง ศ.สามศึก ชาวบ้านตำบลนางแล หมู่ 3 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน  62.80 ตารางวา ส่วนที่ดินซึ่งสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลนางแล โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประสานในขณะนั้นคือ นายแพทย์ ศุภชัย สายศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายสังคม นนท์พิพัฒน์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลนางแล นายอัษฎงค์  กัณฑสิทธิ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสุนี อัศวโกวิทพงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นายธีระ ฤทธิคุป และเริ่มทำการสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2535 ใช้งบประมาณเป็นเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการในวันที่ 29 สิงหาคม 2536

ต่อมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13” ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 136/2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และเขตรับผิดชอบ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 077/2556 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของ      ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ ผู้อำนวยการ ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ที่ตั้งสำนักงาน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1086 และ ชร.2 (บางส่วน) รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 09.30 ตารางวา และขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ บ้านพักแปลงหมายเลขที่ ชร.1532 เนื้อที่ 9 ไร่ 0 งาน 03.00 ตารางวา