KM การจัดการความรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายKM2564 การจัดการความรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

1. แนวคิดระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 (นายสุชิน สินไสวผล)

2. ทิศทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายอุกฤษฎ์ สุกใส)

3. เรื่องเล่าประสบการณ์จากแดนไกลสู่งานวิจัยพื้นฐาน (นางสาวอัมรา โยวัง)

4. R2R แนวโน้มการใช้ยาเสพติดในถิ่นล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) (นายอุดร จิตพยัก)

5. การจัดระบบวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยระบบ google dive (นางสาวณิชากร กิ่งก้าน)

6. การจัดระบบสต๊อกสารเคมี โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ (นางสาวพัชรา อภิวัน)

7. การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ทางห้องปฏิบัติการ (นางอัญชิษฐา เรืองวุฒิ)

8. การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (M-SllS) (นางสาวภัทรวดี สุกใส)

9. การอ่านใบรับรองผลการสอบเทียบ  การประเมินเครื่องมือก่อนการใช้งาน 

10. Decision RulesKM2563 การจัดการความรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย    

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ที่ 035/2563

แผนการจัดการความรู้(KM Action Plan 63) : กระบวนการจัดการความรู้(KM Process) ISO/IEC 17025: 2017 และ Routine toResearch

กลุ่มที่1 ISO-IEC 17025;2017

-         1. วงจร PDCAสำหรับการตรวจประเมิน (PDCA for Assessment)

-         2. ระบบคุณภาพ (QualitySystem)

-         3. ข้อกำหนด 1 – 5 ตาม ISO/IEC17025: 2017 (1-5 chapter-17025 slide)

-         4. ข้อกำหนด 6 ตาม ISO/IEC17025: 2017 (6 chapter -17025 slide)

-         5. ข้อกำหนด 7 ตาม ISO/IEC17025: 2017 (7 chapter -17025 slide)

-         6. ข้อกำหนด 8 ตาม ISO/IEC17025: 2017 (8 chapter -17025 slide)

-         7. ข้อกำหนด ISO/IEC17025: 2017 (E) (ISO_IEC_17025_2017(E)-CharacterPDF_document)

-         8. ข้อกำหนด ISO/IEC17025: 2017 (T) (ISO-IEC 17025 ภาษาไทย)

กลุ่มที่2 Routine to Research

-         1. งานประจำสู่งานวิจัย(Routine & Research)

กลุ่มที่3 เรื่องเล่าเร้าพลัง

-         1. คู่มือคุณภาพ QualityManual 12-02-63 (นำเสนอโดยนายอุกฤษฎ์ สุกใส)

-         2. แนวทางการใช้ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ โปรแกรม ilabplus 12-02-63 (นำเสนอโดยนายสุพิสิฐ วงค์พุทธิสิน)

-         3. การตรวจยีนแพ้ยาในทางการแพทย์เฉพาะบุคคล12-02-63 (นำเสนอโดยนางสาวอัมรา โยวัง)     

     4. การประเมินผลการเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ(PT) 20-08-63 (นำเสนอโดยนายอุกฤษฎ์ สุกใส)

     5. แนวทางการจัดทำหนังสือราชการ 20-08-63 (นำเสนอโดย นายวีรวัฒน์ ภัทรกมลสิทธ์)

     6. ขั้นตอนการทำงานระบบ i-LAB plus 20-08-63 (นำเสนอโดย นายสุพิสิฐ  วงค์พุทธิสิน)


      สรุปผลการดำเนินงานรูปเล่ม KM ศวก เชียงราย