แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(
OpenData Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1

v ตัวชี้วัดที่1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เอกสารแนบ

หมายเลข

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

O1

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

O2

 Q&A

– ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เป็นการสื่อสารได้สองทาง

O3

Social Network

– เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

 

v ตัวชี้วัดที่2 การบริหารงาน

 

ข้อ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เอกสารแนบ

หมายเลข

 

การดำเนินงาน

 

O4

แผนการดำเนินงานประจำปี

– แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        Ä โครงการหรือกิจกรรม

        Ä งบประมาณที่ใช้

        Ä ระยะเวลาดำเนินการ

        Ä ตัวชี้วัด

– การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

 

O5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน

– ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  

       Ä ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

       Ä รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

– การสื่อสาร รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

O6

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2563

– ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     Ä ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

     Ä ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

     Ä ปัญหา อุปสรรค
     Ä ข้อเสนอแนะ

     Ä ผลสมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

 

การปฏิบัติงาน

 

O7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

    Ä คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

    Ä วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    Ä ผู้รับผิดชอบ

– การสื่อสารคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ              

 

 

 

 

การให้บริการ

 

O8

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน 

    Ä คู่มือสำหรับให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

     Ä วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     Ä สถานที่ติดต่อขอรับบริการ

 

O9

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563

 

v ตัวชี้วัดที่3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

ข้อ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เอกสารแนบ

หมายเลข

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

– รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร

     Ä งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร

     Ä งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ทุกรายการ

– การสื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

 

O11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

– ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ O10มีรายละเอียด ดังนี้

      Äความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณแยกแต่ละประเภทของงบประมาณ

– การสื่อสาร รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

 

– การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับติดตาม โดยเปิดช่องทางการสอบถาม หรือทักท้วง

 

O12

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     Ä ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณที่ได้รับ

     Ä ปัญหา อุปสรรค

     Ä ข้อเสนอแนะ

     Ä ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

O13

สื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– วิธีการสื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

O14

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– –เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– การสื่อสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบของหน่วยงานให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

 

O15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

– หน่วยงานจะต้องแสดง URL ที่เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

O16

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ             รายเดือน

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือนในทุกเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามแบบ สขร.1

 

– หลักฐานการลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-Procurement ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมายเหตุ : 1. กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

               2. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ผ่าน e-GP ให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มของฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

1


2  
 

O17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

      Ä งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

      Ä ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

      Ä  ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง

 

O18

สื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ

– วิธีการสื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ

 

 

v ตัวชี้วัดที่4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ข้อ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เอกสารแนบ

หมายเลข

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O19

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– การเผยแพร่นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ    

– สื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในหน่วยงาน

 

O20

การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี

– สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบแบบมอบหมายงานประจำปี พ.ศ. 2564

O21

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนเงินเดือน

– วิธีการสื่อสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ

 

v ตัวชี้วัดที่5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

 

ข้อ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เอกสารแนบ

หมายเลข

 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

 

O22

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

O23

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– การดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

v ตัวชี้วัดที่6 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ข้อ

ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เอกสารแนบ

หมายเลข

 

การยืมทรัพย์สินของราชการ

 

O24

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

– แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

– สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

O25

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

– การเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดี ประจำปี  พ.ศ. 2564

– การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบถึงเจตจำนงสุจริตของอธิบดี

 

O26

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O27

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคู่มือการรักษาความเป็นกลางและป้องกันผประโยชน์ทับซ้อน 0600 WM 0036 แก้ไขครั้งที่ 01 มีรายละเอียด ดังนี้

            Ä เหตุการณ์ความเสี่ยง

            Ä ระดับของความเสี่ยง

            Ä มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 

– ส่งแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

 

O28

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

– การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจเกิด การทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O27

– ส่งผลการจัดการความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2564

 

O29

การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– การดำเนินการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

          Ä เป็นโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 2 โครงการ/กิจกรรม

           Ä ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

O30

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน             โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564  มีรายละเอียดดังนี้

      Ä  โครงการ /กิจกรรม

      Ä วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม

      Ä งบประมาณ

      Ä ระยะเวลาดำเนินการ

      Ä แผนได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

– สื่อสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

 

O31

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

–  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ                 พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ O30  มีรายละเอียด ดังนี้

     Ä ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     Ä รายละเอียดงบประมาณที่ใช้

     Ä เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ

– สื่อสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ

 

O32

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) มีรายละเอียด ดังนี้

       Ä ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

       Ä  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

       Ä ปัญหา อุปสรรค

       Ä ข้อเสนอแนะ

       Ä ผลสมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

       Ä เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ

O33

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

– ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรม ฯ  โดยจะต้องเชื่อมลิงค์ช่องทางการร้องเรียนจากเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

– สื่อสารช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ