วิสัยทัศน์ และบทบาทหน้าที่วิสัยทัศน์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย เป็นเลิศด้านองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ ล้านนาตะวันออก ปี พ.ศ. 2568

บทบาทหน้าที่ 

1.พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สมุนไพร    และการชันสูตรโรค

2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สมุนไพรและการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย

3.เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรค

4.พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


- แบบฟอร์มสรุปลักษณะสำคัญขององค์การ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย) 

ลักษณะสำคัญขององค์การ 13 ข้อคำถาม (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย)