ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำส่งตัวอย่างและวิธีการชำระเงินดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำส่งตัวอย่างและวิธีการชำระเงิน

4  พ.ย. 2562
 • วิธีการชำระเงิน
 • แบบนำส่งตัวอย่าง อาหารและน้ำ
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ยาและเครื่องสำอำง
 • แบบนำส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจโรคติดเชื้อบักเตรี
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจยืนยันเพื่อตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน(เพื่อการวินิจฉัย)
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจยืนยันเพื่อตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน(เพื่อตรวจยืนยันคู่สามี-ภรรยา)
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ไข้หวัดนก
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจโรคไข้เลือดออก
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจโรคสครับและมิวรีนไทฟัส
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจ
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยโรคไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ปัสสาวะ 
 • แบบนำส่งตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมัน