แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2565แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

27  ก.ย. 2564
วัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.วัสดุสำนักงาน
2.วัสดุคอมพิวเตอร์
3.วัสดุงานบ้านงานครัว